شرکت اطلس تجهیز پردیس تامین کننده انواع نهاده های مورد نیاز گلخانه های زیر پوشش،شامل انواع بذر،کود،سموم مورد نیاز در شرکت های گلخانه ای و باز می باشد.