با پهن کردن پرده ذخیره انرژی به صورت اتومات توسط سنسورهای طراحی شده نور،دما و رطوبت را کنترل کرده و از سوختن قسمت فوقانی گیاهان و افزایش دمای گلخانه در تابستان و به وجود آمدن قارچ و بسیاری از موارد دیگر جلوگیری می کند.

این پرده ها نور را به میزان مشخص پخش می کنند و به این ترتیب نور را به طور یکنواخت بروی محصول گسترش میابد و منجر به تولید بیشتر و کاهش مصرف انرژی می شود.

گلخانه مجهز به پرده انرژی سیوینگ اجرا شده توسط شرکت اطلس تجهیز پردیس