انواع بست ها از جمله:

بست 3

بست 4

بست 6

بست 2/5

بست سفت کن

بست پل

بست قایم

بست دوپوش

بست قوطی 8×8 یکطرفه

بست قوطی 8×8 دوطرفه